Bliv Førstehjælper

Vil du være med til at redde liv, så bliv førstehjælper i Danmark Redder Liv.

 

Ifølge Dansk Hjertestopregister får knap 4.000 mennesker hvert år hjertestop uden for sygehus. Heraf overlever 12,7 % i mere end 30 dage. For at overleve et hjertestop uden mén er det yderst vigtigt, at der sættes ind med kvalificeret førstehjælp hurtigst muligt, idet chancen for overlevelse falder med 10% for hvert minut, der går. Hvis en person får hjertestop, og der ikke ydes livreddende førstehjælp inden ambulancen når frem, overlever én ud af 30. Ydes der livreddende førstehjælp af lægmænd overlever én ud af 8. Det har således stor betydning for overlevelsen ved hjertestop, at der påbegyndes hjertelungeredning og/eller anvendes hjertestarter inden for de første minutter.

Dansk Folkehjælp har derfor sammen med Region Syddanmark, Region Sjælland og FirstAED taget initiativ til projektet Danmark Redder Liv. Formålet med projektet er, at der ved hjertestop ydes kvalificeret førstehjælp gennem hurtigt udkald i de to Region Syddanmark og Region Sjælland af frivillige førstehjælpere, der guides via udkaldssystem til hændelsesstedet og nærmeste hjertestarter.

Med ”Danmark redder liv” får borgere i et lokalområde mulighed for at blive tilkaldt til at yde førstehjælp efter hjertestop. De vil med regionens udkaldssystem kunne tilkaldes fra regionens AMK Vagtcentral og være fremme inden for ganske få minutter.

Herunder finder du information om, hvad det indebærer at være førstehjælper i Danmark Redder Liv. Vi håber, at du også har lyst til at være med. Tilmelding til projektet foretages herunder.

 

TILMELDING SOM FØRSTEHJÆLPER I DANMARK REDDER LIV

 

Hvornår og hvor tit står jeg til rådighed?

Som udgangspunkt står du til rådighed 24 timer i døgnet, men du kan til hver en tid manuelt melde dig ud og ind af systemet. Det vil sige, at hvis du skal til fest eller bare skal hygge derhjemme med et glas vin, så kan du melde dig ud. Det samme hvis du er syg, rejst udenlands eller til et vigtigt møde. Du bestemmer altså helt selv, hvornår du ønsker at være til rådighed, ud fra princippet frihed under ansvar, da det selvfølgelig skal give mening at være tilknyttet systemet.

 

Hvor tit kan jeg blive kaldt ud?

I Region Sjælland er der i øjeblikket omkring 800 udkald pr. år og i Region Syddanmark omkring 1.200 udkald. Da vi håber, at rigtig mange ønsker at blive frivillig førstehjælper, skal du være opmærksom på, at der kan være lang tid imellem, at netop du bliver kaldt ud. Dette betyder ikke, at vi ikke har brug for dig. Det betyder blot, at der ikke har været tilfælde med hjertestop, hvor du har været tættest på geografisk. Da det ved hjertestop er minutterne, som tæller, er det vigtigt, at så mange førstehjælpere som muligt er tilknyttet regionens udkaldssystem, således at der kan være hjælp fremme på ganske få minutter. På denne måde sikrer vi den største og bedste mulighed for overlevelse uden mén.

 

Hvordan foregår udkaldet?

I det øjeblik hvor der sker et hjertestop, og der bliver ringet 112, vil vagtcentralen tilkalde de ni førstehjælpere, som er tættest på hændelsesstedet. De tre, af systemet udvalgte, vil få sendt adressen på hændelsesstedet samt rutevejledning. Herudover vil de få tildelt nedenstående roller.

En førstehjælper sendes af sted til hændelsesstedet for at yde hjertelungeredning, en sendes til nærmest tilgængelige hjertestarter, og den sidste sendes også til hændelsesstedet for at vise vej og/eller hjælpe med hjertelungeredning.

Bemærk, at ovenstående indebærer, at du skal give tilladelse til GPS sporing.

 

Hvad kaldes jeg ud til?

Førstehjælperne sendes til 112-udkald, som den sundhedsfaglige visitator vurderer er hjertestop eller meget hurtigt kan udvikle sig til hjertestop. Det er:

 • Hjertestop, hvor genoplivning er relevant
 • Bevidstløse hvor den sundhedsfaglige visitator er i alvorlig tvivl om der er vejrtrækning fremmedlegeme i luftvejen og svært påvirket vejrtrækning
 • Anafylaktisk shock
 • Hævelse i luftvejen med svært påvirket vejrtrækning (udløst af allergi, insektstik mm).

 

Hvilken hjælp får jeg fra professionelle, når jeg rykker ud?

Når du bliver aktiveret som førstehjælper, så vil AMK Vagtcentralen altid sende en ambulance og/eller en akutlægehelikopter af sted. Dermed vil der altid komme reddere/læger til at tage over, når du bliver udkaldt som førstehjælper.

 

Opfølgning på udkald

Når du som frivillig har været udkaldt, kan der være behov for at drøfte din oplevelse med øvrige førstehjælpere som har været involveret i udkaldet. Det giver god mulighed for at drøfte forløbet, og afklare eventuelle spørgsmål. Hvis du som frivillig har en lokal kontaktperson, som er med til at organisere Danmark Redder Liv, så er der også mulighed for at kontakte denne for at drøfte udkaldet igennem. I yderste konsekvens kan du som førstehjælper, have behov for egentlig debriefing efter et udkald. Derfor er der etableret et telefonnummer, som førstehjælperen kan ringe til og få hjælp gennem samtale, samt henvisning til yderlige hjælp, hvis det er nødvendigt.

 

Hvad binder jeg mig til?  

Når du er blevet godkendt som førstehjælper, vil du får fremsendt en frivilligaftale, som du bedes underskrive. Aftalen baseres på:

 • at du deltager i projektet på frivilligt basis, og der dækkes heller ikke kørselsomkostninger
 • at du hvert andet år deltager på et af Dansk Førstehjælpsråds vedligeholdelseskurser
 • at du anvender egen smartphone (Android minimum version 4 / IOS minimum version 7) til applikationen samt tillader GPS sporing
 • at du har tavshedspligt
 • at du så vidt muligt deltager på de møder, som du indkaldes til via din kontaktperson.

 

Etisk adfærd

Førstehjælperne skal agere ud fra de kompetencer, som de har erhvervet gennem Dansk Førstehjælpsråds uddannelser og/eller deres erhvervsrelaterede uddannelse.

Førstehjælperen skal optræde sobert og føre et sprogbrug, som ikke kan opfattes anstødeligt af andre mennesker under og efter hændelser, som førstehjælperen er udkaldt til, samt ved omtale af disse efterfølgende.

Førstehjælperne skal agere taktfuldt i behandlingen af syge og tilskadekomne, og udvise ligeværdig respekt overfor alle.

Førstehjælperen skal respektere, hvis pårørende afviser at der gives hjælp.

 

Gensidig opsigelse af aftalen

Begge parter kan til hver en tid og uden varsel skriftligt opsige aftalen.

Overtrædes færdselsreglerne under indsats, kan det medfører udelukkelse fra ordningen.

 

Hvordan er jeg stillet forsikringsmæssigt?

Ved egen personskade vil førstehjælperen være omfattet af Dansk Folkehjælps frivilligforsikring, som dækker lovpligtig og frivillig ansvarsforsikring samt erhvervsskade. Ved personskade på andre, vil førstehjælperen være dækket af patientskadeforsikringen. Førstehjælperen skal ved kørsel til hændelsesstedet køre uden udrykning og overholde færdselsreglerne.

Ved tingskade på andres ting under indsatsen dækker Dansk Folkehjælps forsikring.

Ved tingskade på egne ting under indsatsen er førstehjælperen/førstehjælperens forsikring selv ansvarlig.

Ovenstående er ligeledes gældende ved indsats i arbejdstiden.

 

Hvilke kriterier er der for, at jeg kan blive frivillig?

For at blive tilknyttet vagtcentralens applikation skal du være fyldt 18 år samt som minimum have gennemgået Dansk Førstehjælpsråd førstehjælpsuddannelse. Vi anbefaler Medborgerførstehjælp på syv timer men fire timers kursus Førstehjælp ved hjertestop vil også kunne godkendes. Kurset må maksimum være to år gammelt. Har du et længerevarende kursus, skal du have vedligeholdt dette inden for de sidste to år.

Har du ikke et førstehjælpskursus, så har du mulighed for at tilmelde dig et kursus her.

Hvis du tilhører en af nedenstående faggrupper, bliver du bedt om at krydse af, at du opfylder betingelserne i en tro- og love erklæring, at du er uddannet og ansat inden for dit fagområde.

Faggrupperne er følgende:

 • Læge
 • Sygeplejerske
 • Politi
 • Brandfolk
 • Ambulanceredder
 • Forsvar/Hjemmeværn/Beredskab (som har førstehjælpsfaglig uddannelse)
 • Akuthjælper (som har permanent tilknytning til regionernes akuthjælperordning)

 

Hvordan bliver jeg førstehjælper?

For at blive førstehjælper skal du blot udfylde tilmeldingsformularen. Hvis du ikke har et førstehjælpskursus har du mulighed for at få tilsendt informationer, når der udbydes gratis kurser. Her udfylder du ligeledes en formular om uddannelse.

Når vi har modtaget formularen og optagelseskriterierne er opfyldt, får du tilsendt en frivilligaftale, ligesom der bliver indhentet en børneattest, hvorefter du vil blive godkendt. Du vil dernæst få tilsendt en sms med link til applikationen, som du skal downloade.

Vi håber, at du har lyst til at være en del af projekt Danmark Redder Liv og hjælpe os med, at endnu flere personer overlever et hjertestop uden mén.

 

Læs eller download vores folder om projekt Danmark Redder Liv.

Tro og Love erklæring

Måleskema til vest til førstehjælperne